КОВИД-19-ИЙН ДАРААХ ШИНЭ БОЛОМЖУУД: САНСРЫН ЭДИЙН ЗАСАГ