МОНГОЛЫН АРДЧИЛЛЫН БЭХЖИЛТЭНД УИХ-ЫН СОНГУУЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ ҮҮРЭГ