ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТВОРТОЙ БАЙДАЛ: ҮНДСЭН ХУУЛЬ ДАХЬ СОНГУУЛИЙН СИСТЕМ